084-905-5955
info@pssolution.co.th
เพิ่มเพื่อน
HOW TO BECOME OUR DEALER | สมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้า
เงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบบาร์โค้ด, POS หรือคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
2. มีการจดทะเบียนดำเนินการธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาจดยกเลิกหรือ
เพิกถอนหรืออยู่ในสถานร้าง หรือถูกฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมาย
3. มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯได้
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนการสมัครเป็น ตัวแทนจำหน่าย
1. กรอกแบบฟอร์ม ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม
โดยผู้มีอำนาจ
2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์ไปยัง ฝ่ายขาย
3. วิธีการส่งตามข้อ 2 มีดังนี้
3.1 โดยตนเอง
3.2 โดยผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3.3 โดยไปรษณีย์ ส่งมาที่ บริษัท เพอร์เฟคท์ ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
ที่อยู่ 68/18 ซอยอินทรามาระ 40 เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
4.เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบครบถ้วน ส่วนงานสนับสนุนการขายจะแจ้ง
ผลการสมัครทางโทรศัพท์มายังท่านภายใน 1-3 วันทำการ

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย พร้อมลงนามตามเงื่อนไข
1.ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย
2.เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป
3.หนังสือรับรอง (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
4.ภพ.20 หรือทะเบียนการค้า
5.บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ
6.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
7.สำเนา Statement ย้อนหลัง 6เดือน
8.แผนที่ตั้งสำนักงาน

[download id='1254']